در صادرات صنایع بخش معدن و صنایع معدنی در سه‌ماهه اول سال‌۱۴۰۰، حدود ۲‌میلیارد و ۹۸۲‌میلیون دلار بود اما در سه‌ماهه اول سال‌جاری، به ۳‌میلیارد و ۱۰۲‌میلیون دلار رسید. پس از نفت، صنایع معدنی دومین کالای مهم و ارزآور حساب می‌شود و سیاست‌های رهاسازی ایران از اقتصاد تک‌‌‌‌‌‌محصولی، سال‌هاست با افزایش میزان صادرات صنایع معدنی‌فلزی، صادرات ایران را از فروش تک‌‌‌‌‌‌محصولی نفت دور می‌کنند تا به صادرات این سوخت متکی نباشند، با این حال مسائل سیاسی تاثیر زیادی بر میزان صادرات ما داشت. تا پیش از اسفند۹۹، دنیا درگیر همه‌‌‌‌‌‌گیری ویروس‌کرونا بود و پس از اینکه واکسیناسیون گسترده در سطح جهانی اجرا شد، جوامع بین‌‌‌‌‌‌المللی درگیر بحران اوکراین شدند. روسیه و اوکراین از صادرکنندگان بزرگ مواد معدنی و فلزی در جهان بودند که با شروع ناآرامی‌‌‌‌‌‌ها میان این دوکشور، تامین مواد معدنی و صنایع معدنی در جهان دچار مشکلاتی شد. «دنیای‌اقتصاد» به همین بهانه، آمار صادرات مواد معدنی را که سازمان توسعه تجارت منتشرکرده است، بررسی می‌کند.

صادرات معدن و صنایع معدنی در سال‌۱۴۰۰

فروردین: آن‌طور که سازمان توسعه تجارت گزارش داده، ارزش جمع بخش معدن و صنایع معدنی در فروردین ماه ۱۴۰۰، حدود ۶۴۳ میلیون دلار بوده است. ارزش صادراتی کالاهای گروه صنایع معدنی‌فلزی از بخش معدن و صنایع معدنی، در فروردین‌ سال‌گذشته، ۵۴۱‌میلیون دلار بوده است. صنایع معدنی غیرفلزی در همین ماه، ارزش صادراتی ۵۹‌میلیون دلاری داشته‌‌‌‌‌‌اند. سایر صنایع معدنی‌فلزی نیز حدود ۲۲‌میلیون دلار ارزآوری داشته‌‌‌‌‌‌اند، همچنین سایر صنایع معدنی غیرفلزی ۸‌میلیون دلار صادرات داشته‌‌‌‌‌‌اند و بالاخره، سایر مواد معدنی‌فلزی در همین ماه، ۵‌میلیون دلار به کشورهای دیگر صادر شده‌‌‌‌‌‌اند.

اردیبهشت:  ارزش جمع بخش معدن و صنایع معدنی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، حدود یک‌میلیارد و ۷۱۸ میلیون دلار بوده است.  از سوی دیگر، صنایع معدنی‌فلزی در اردیبهشت۱۴۰۰، ارزشی معادل ۹۳۳‌میلیون دلار داشته‌‌‌‌‌‌اند. ارزش صادرات صنایع معدنی غیرفلزی، ۷۰‌میلیون دلار بوده است و سایر صنایع معدنی‌فلزی، حدود ۴۸‌میلیون دلار صادرات داشته‌اند. سایر صنایع معدنی غیرفلزی در اردیبهشت ماه، حدود ۱۳‌میلیون دلار بوده است. ارزش صادراتی سایر معادن غیرفلزی در همین‌ماه، حدود ۱۰‌میلیون دلار بوده و سایر مواد معدنی‌فلزی، تنها یک‌میلیون دلار صادرات داشته‌‌‌‌‌‌اند.

خرداد:  در خرداد‌ماه همان سال، جمع معدن و صنایع معدنی دو میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار بوده است.  از سوی دیگر، ارزش ارزی صادرات صنایع معدنی‌فلزی یک‌میلیارد و ۱۳۱‌میلیون دلار و صادرات صنایع معدنی غیرفلزی، ۶۴‌میلیون دلار بوده است. ارزآوری گروه کالایی سایر صنایع معدنی‌فلزی در خرداد ماه، ۴۶‌میلیون دلار و ارزآوری گروه کالایی سایر صنایع معدنی غیرفلزی، حدود ۱۲‌میلیون دلار بوده است، همچنین گروه سایر معدن غیرفلزی، حدود ۷‌میلیون دلار و صادرات سایر مواد معدنی‌فلزی، حدود ۳‌میلیون دلار بوده است.

دی: جمع معدن و صنایع معدنی در دی ماه، حدود یک‌میلیارد و ۱۱۳ میلیون دلار بوده است.  نخستین‌ ماه زمستان سال‌۱۴۰۰، تجار ۸۸۲‌میلیون دلار ارز از صادرات گروه صنایع معدنی‌فلزی و ۱۲۰‌میلیون دلار ارز از صادرات محصولات سایر صنایع معدنی‌فلزی به‌دست آورده‌اند. گروه کالایی صنایع معدنی غیرفلزی، ۷۲‌میلیون دلار و گروه سایر صنایع معدنی غیرفلزی، حدود ۱۳‌میلیون دلار ارزآوری کردند. گروه کالایی سایر معدن غیرفلزی نیز ۱۲‌میلیون دلار و سایر مواد معدنی‌فلزی، حدود ۱۳‌میلیون دلار صادرات داشته‌‌‌‌‌‌اند.

بهمن: همچنین در بهمن‌ماه سال‌۱۴۰۰ ارزش جمع معدن و صنایع معدنی، یک میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار بوده است. صادرات صنایع معدنی‌فلزی، ۹۵۰‌میلیون دلار و ارزش سایر صنایع معدنی‌فلزی، حدود ۱۰۳‌میلیون دلار بوده است. ارزآوری گروه کالایی صنایع معدنی غیرفلزی، ۶۷‌میلیون دلار و ارزآوری گروه کالایی سایر صنایع معدنی غیرفلزی، ۱۵‌میلیون دلار بوده است. سایر معدن غیرفلزی در بهمن سال‌گذشته، حدود ۱۸‌میلیون دلار و سایر مواد معدنی‌فلزی، حدود ۱۲‌میلیون دلار ارزآوری داشته‌‌‌‌‌‌اند.

اسفند: بالاخره در آخرین‌ماه سال‌گذشته، ارزش صادرات جمع معدن و صنایع معدنی، حدود یک‌میلیارد و ۵۹۱ میلیون دلار بوده است. صادرات در گروه کالایی صنایع معدنی‌فلزی به یک‌میلیارد و ۳۲۹‌میلیون دلار رسید. سایر صنایع معدنی‌فلزی در همین ماه، حدود۱۵۱‌میلیون دلار و صنایع معدنی غیرفلزی، حدود ۹۷‌میلیون دلار، ارزآوری داشته‌‌‌‌‌‌اند. سایر صنایع معدنی غیرفلزی نیز در یک‌ماهه آخر سال‌گذشته، حدود ۱۷‌میلیون دلار صادرات داشته‌‌‌‌‌‌اند. سایر معدن غیرفلزی حدود ۱۴‌میلیون دلار و سایر مواد معدنی‌فلزی، حدود ۲‌میلیون دلار صادرشده‌‌‌‌‌‌اند.

صادرات معدن و صنایع معدنی سال‌۱۴۰۱

فروردین: با بررسی آمار صادرات در فروردین سال‌جاری می‌توان دریافت میزان صادرات در این ماه، ۸۱۶ میلیون دلار بوده است. صادرات صنایع معدنی فلزی  ۶۸۸‌میلیون دلار و صنایع معدنی غیرفلزی ۵۴‌میلیون دلار بوده است. در همین ماه، سایر صنایع معدنی‌فلزی نیز ۵۱‌میلیون دلار و سایر صنایع معدنی غیرفلزی، حدود ۱۰میلیون دلار ارزآوری داشته‌‌‌‌‌‌اند. گروه کالایی سایر معدن غیرفلزی در همین ماه، ۸‌میلیون دلار و گروه کالایی سایر مواد معدنی‌فلزی، حدود ۶‌میلیون دلار صادرشده‌‌‌‌‌‌اند.

اردیبهشت: کل صادرات معدن و صنایع معدنی در دو ماهه سال ۱۴۰۱، حدود یک میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار بوده است. مقدار صادرات صنایع معدنی‌فلزی، در اردیبهشت همین امسال به ۷۵۹‌میلیون دلار رسید. سایر صنایع معدنی‌فلزی در همین ماه، حدود ۵۱‌میلیون دلار صادرات داشته‌‌‌‌‌‌اند و ارزآوری گروه کالایی صنایع معدنی غیرفلزی نیز ۱۰۲‌میلیون دلار و سایر معدن غیرفلزی، حدود ۳۴‌میلیون دلار بوده است. سایر صنایع معدنی غیرفلزی در همین ماه، ۱۵‌میلیون دلار بوده است. سایر مواد معدنی‌فلزی نیز حدود ۶‌میلیون دلار بوده‌‌‌‌‌‌اند.

خرداد: در سه ماهه منتهی به خرداد‌ماه سال‌۱۴۰۱، حدود سه‌میلیارد و ۱۰۲ میلیون دلار صادرات داشته‌اند. همچنین صنایع معدنی‌فلزی یک‌میلیارد و ۳۶ دلار و سایر صنایع معدنی‌فلزی، حدود ۱۳۳‌میلیون دلار صادرات داشته‌‌‌‌‌‌اند. صنایع معدنی غیرفلزی در آخرین ‌ماه بهار سال‌جاری، ۸۴‌میلیون دلار و سایر معدن غیرفلزی، حدود ۱۶‌میلیون دلار ارزآوری داشته‌‌‌‌‌‌اند. گروه کالایی سایر صنایع معدنی غیرفلزی، ۱۵‌میلیون دلار و گروه کالایی سایر مواد معدنی‌فلزی نیز ۲‌میلیون دلار صادرات داشته‌‌‌‌‌‌اند.

.
.
.
.
.
.
.
.
.