مهدی قمر

در سالهای گذشته وقتی آمریکا شرکتهای نفتی را تحریم کرد نمیدانست فرصتی برای شرکتهای تامین کننده ایرانی در حوزه نفت و گاز بوجود آورده است.

پس از اعمال تحریم های ترامپ بر علیه شرکتهای نفتی ایران ، بسیاری از شرکتهای تامین کننده ایرانی در حوزه نفت و گاز به خودکفایی رسیدند و توانستند تامین کننده کالا و خدماتی باشند که قبلا از خارج کشور وارد میشد.