جبرائیل رضائی

همه در مورد  پزشک، معلم، پرستار و سایر مشاغل تصورات ملموسی دارند مثلا می گویند پزشک بیماری را بررسی، تشخیص و آنرا درمان میکند کار معلم تعلیم و تربیت است اما در مورد روابط عمومی بسیاری از مردم حتی مدیران تصور ملموس و درستی ندارند و دقیقا نمی دانند که مدیران و کارشناسان روابط عمومی چه کار می کنند و حتی در بسیاری از موارد آنرا با تبلیغات اشتباه می گیرند.