جبرائیل رضائی

جایگاه روابط عمومی و ضرورت وجود آن در سازمان ها و شرکت ها

برای درک اهمیت جایگاه روابط عمومی و داشتن باور و ایمان به ضرورت وجود آن در سازمان ها و شرکت ها ابتدا لازم است تعریف جامع و دقیقی از روابط عمومی ارائه شود.

روابط عمومی ، ویترین و آئینه تمام نمای سازمان است که بین سازمان و محیط بیرون پل ارتباطی ایجاد می کند و یا به عبارت دیگر روابط عمومی ،  مدیریت ارتباط بین سازمان و اجتماع است به طوریکه در انجام این کار بتواند بین منافع سازمان و اجتماع هماهنگی ایجاد کند.