میزان سود خالص

شیوا نیک وظیفه

مرتضی شبانی، رئیس امور سهام و مجامع شرکت فولاد مبارکه اصفهان در گفتگو با معدن نامه عنوان کرد: افتی که در قیمت سهام فولاد مبارکه دیده‌شده تابع ریسک سیستماتیک بازار بوده و مختص فولاد نیست این کاهش قیمت در کل بازار اتفاق افتاده و قیمت سهام اکثر شرکت‌ها دچار افت شده‌اند که این امر تحت تأثیر نگرانی‌های سهامداران از تحریم‌های احتمالی پیش رو است.