عدم توازن زنجیره فولاد

روشنک حاجی بیگی

بی‌برنامگی و نبود افراد متخصص در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دولت، موجبات عدم توازن زنجیره تولید در صنعت استراتژیک فولاد را رقم‌زده و در شرایط کنونی ناشی از افزایش تحریم‌ها و نبود تعامل سازنده با دنیا، نیاز به تدوین برنامه‌ای مشخص و راهبردی برای برون‌رفت از این بحران بیش از هرزمان دیگر احساس می‌شود.