عدم تعیین سرپرست نظام‌مهندسی معدن تهران

روشنک حاجی بیگی

فعالیت هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی معدن تهران بیش از دو هفته است به دلیل شکایت یکی از نامزدهای انتخاباتی هیئت‌مدیره در خصوص نحوه انتخابات توقیف‌شده و تا این لحظه اقدامی نسبت به انتخاب سرپرست برای پیشبرد برنامه‌ها و فعالیت مهندسان معدن استان تهران صورت نگرفته است.