صادرات معدنی

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت توقف صادرات معدنی را رد کرد و گفت: هر تولیدکننده فولاد و سایر فلزات در صورت عرضه در بورس می توانند صادرات داشته باشد.

به گزارش معدن نامه، جعفر سرقینی با بیان این مطلب افزود: تصمیم وزارت صنعت، معدن وتجارت فقط برای فلزات و آن هم مشروط بوده است.

وی تصریح کرد: این تصمیم در راستای ساماندهی صادرات و با هدف تنظیم بازار داخلی بوده است و ارتباطی با سایر مواد معدنی ندارد.