جایگاه روابط عمومی و ضرورت وجود آن در سازمان ها و شرکت ها

تب‌های اولیه

جایگاه روابط عمومی و ضرورت وجود آن در سازمان ها و شرکت ها

برای درک اهمیت جایگاه روابط عمومی و داشتن باور و ایمان به ضرورت وجود آن در سازمان ها و شرکت ها ابتدا لازم است تعریف جامع و دقیقی از روابط عمومی ارائه شود.

روابط عمومی ، ویترین و آئینه تمام نمای سازمان است که بین سازمان و محیط بیرون پل ارتباطی ایجاد می کند و یا به عبارت دیگر روابط عمومی ،  مدیریت ارتباط بین سازمان و اجتماع است به طوریکه در انجام این کار بتواند بین منافع سازمان و اجتماع هماهنگی ایجاد کند.

در دنیای پیچیده و رقابتی امروز که دنیای ارتباطات است هیچ شرکت یا سازمانی نمی تواند بدون ایجاد ارتباطات موثر بین درون و برون سازمان موفق شود و به حیات خود ادامه دهد و از آنجا که متولی انجام این کار ، روابط عمومی است بنابرین به وجود آن در سازمان نیاز می باشد.

در این اصل که سرنوشت سازمان ها در دست روابط عمومی است ، جای هیچگونه شکی نیست چرا که آن به عنوان یک اصل مقبول و مورد تائید صاحبنظران شناخته شده است .

باید توجه داشت که روابط عمومی نقش مهمی را در برنامه ریزی و اجری سیاست های راهبردی شرکت ها ایفا می کند بنابراین درک اهمیت و ضرورت وجود روابط عمومی به عنوان بخشی از مدیریت استراتژیک به منزله تلاشی برای  برنامه ریزی و اجرای هر چه بهتر سیاست های راهبردی شرکت و همچنین پیشرفت در سازمان تلقی می شود.

با این وجود، در بسیاری از سازمان ها و شرکت ها مدیران به دلیل عدم شناخت اهمیت و جایگاه روابط عمومی به نقش موثر و مهم این واحد توجهی نمی کنند و اقدامی به حذف  واحد روابط عمومی   کرده و ضرورتی  برای وجود این واحد مهم احساس نمی کنند.

جبرائیل رضائی

مدیر اسبق روابط عمومی شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد(توسعه ملی)

 

نویسنده: 

نظر شما چیست؟