پیوندهای موجود به «وقت توسعه نيست؛ بنگاهها نيازمند حمايت براي حفظ حيات هستند»

تب‌های اولیه