پیوندهای موجود به «هنوز تصمیمی برای حذف سامانه نیما گرفته نشده است / تولیدکننده سود خود را کسب کرده اما مصرف کننده هم متضرر نشود»

تب‌های اولیه