فاكتور نرخ ارز سبب شده خريداران تقاضا را به تعويق بياندازند/ بازار در انتظار ثبات قيمت ارز است

تب‌های اولیه

زمان ارجاع دهندهکاربرکارکردها
2019-06-18 19:22http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 19:22http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 19:05http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 19:05http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 19:05http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 19:05http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 18:59http://irbazdid.com/ناشناسجزئیات
2019-06-18 18:59http://irbazdid.com/ناشناسجزئیات
2019-06-18 18:56http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 18:56http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 18:41http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 18:41http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 18:41http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 18:41http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 18:39http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 18:39http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 18:39http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 18:39http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 18:35http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 18:35http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 18:30http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 18:30http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 18:29http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 18:29http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 18:26http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 18:26http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 17:59http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 17:59http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 17:58http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات
2019-06-18 17:58http://irbazdid.com/user/go.php?...ناشناسجزئیات