پیوندهای موجود به «تقاضاي ميلگرد افزايش خواهد داشت و جلوي كاهش قيمت را مي گيرد / نوسان قيمت بين ٤٠٠٠ تا ٤٥٠٠ معقول است»

تب‌های اولیه