پیوندهای موجود به «به دنبال ارتقا جایگاه آلومینیوم المهدی هستیم/تا پایان سال 468 دیگ فعال خواهیم داشت»

تب‌های اولیه