دسامبر 2018

بايد چرخ توليد با تمام قدرت بچرخد/ با بهبود فضاي كسب و كار هر روز به رونق يك واحد توليدي كمك كنيم

معاون وزير صمت و سرپرست  سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  گفت: فلسفه وجودي ما اين است كه با بهبود مستمر فضاي كسب و كار، هر روز به رونق يك واحد توليدي كمك كنيم.