خداداد غریب پور

خداداد غریب پور- اهمیت توسعه اکتشاف در راستای افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش معدن بر هیچ‌کس پوشیده نیست و از اکتشاف به‌عنوان آغازی بر شناسایی ثروت پنهان زمین نام‌برده می‌شود بدین ترتیب اکتشاف، توسعه زیربناها، سرمایه‌گذاری، فناوری و آموزش از اولویت‌های ایمیدرو قرارگرفته است با احتساب برنامه پیشین، کل مساحت اکتشافی از سال 1393 آغازشده به مرز 650 هزار کیلومترمربع می‌رسد و برنامه ایمیدرو تکمیل این اکتشافات در سطح کشور در بازه یک‌ساله است. برنامه جدید اکتشاف با همکاری کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های خصوصی به اجرا درمی‌آید.