بهروز برنا

بهروز برنا - پهنه ایران‌زمین ازلحاظ تنوع رخنمون‌های مواد معدنی مزیت‌های بسیاری را دارد. درواقع تاریخ معدن کاری در کشور ما به گذشته‌های بسیار دور بازمی‌گردد به‌طوری‌که دست‌کم هزاران معدن بسیار بااهمیت که اکثر آن‌ها از نوع ذخایر فلزی و یا غیرفلزی استراتژیک است، از گذشتگان برای ما به یادگار مانده است. این محدوده‌ها همچنین نقطه بسیار مهمی برای شروع معدن کاری نوین در ایران شده که به طبع با این سابقه تاریخی معدن کاری درخشان، در عصر حاضر می‌طلبد که همواره در این زمینه پیشتاز باشیم. با انجام عملیات اکتشافی و مطالعات سیستماتیک که توسط ارگان‌های حاکمیتی ازجمله سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور،