کمیته اکتشافات خانه معدن ایران

شیوا نیک وظیفه

به باور برخی از کارشناسان حوزه معدن، در واگذاری پهنه‌های معدنی اهداف پیش‌بینی‌شده حاصل نشده است و این مسئله باعث می‌شود که دسترسی شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و معدن در انتخاب محدوده‌های معدنی نسبت به دولتی‌ها و خصولتی‌ها محدود شود و شرایط یکسانی در جامعه برای فعالان حوزه معدن فراهم نباشد. در این خصوص گفتگویی با دکتر شعبانی، رئیس کمیته اکتشافات خانه معدن ایران داشتیم.