مشوق های سرمایه گذاری

با توجه به برنامه های گینه برای تولیدات سنگ آهن ، چالش اصلی پروژه های در دست احداث آن ها، تغییرات اساسی عرضه و تقاضا است. موسسه مدیریت منابع طبیعی (NRGI) در این خصوص مطرح کرده که سرمایه گذاران نسبت به تغییرات قیمت بازار در بخش استخراج بسیار حساس هستند. این موسسه آمریکایی، یک سازمان غیرانتفاعی مستقل است که فعالیت های خود را به مدیریت و توسعه منابع طبیعی کشورها اختصاص داده است.